مارس سری ۳ از ۶۰۰ تا ۳۳۰۰۰ کیلو نیوتن MARS III SERIES 600 - 33,000 KN

سروو موتور : Hilectro

پمپ هیدرولیک : Sumitomo

شیر هیدرولیک : Vickers - Rexroth - Yuken

سیستم کنترل : Kebacpo 33 - cpo 53 - Techmation

مدل دستگاه : Mars III Series 5300 

سروو موتور : برند HILECTRO

پمپ هیدرولیک : 

شیر هیدرولیک : Keba cpo33 -cpo 53 - teehmation

تعداد سمبه کش : ۲ عدد (روی صفحه متحرک) دستگاه های کوچک